vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự

313

Câu hỏi:
Trong mọi trường hợp, người nào có hành vi vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi thì phải chịu trách nhiệm hình sự về tội vứt bỏ con mới đẻ? Đúng hay Sai?
Trả lời:

Sai.

Theo khoản 2 điều 124 thì chỉ khi nào vứt bỏ con mới đẻ do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan: Người mẹ nào do ảnh hưởng nặng nề của tư tưởng lạc hậu hoặc trong hoàn cảnh khách quan đặc biệt mà vứt bỏ con do mình đẻ ra trong 07 ngày tuổi dẫn đến hậu quả đứa trẻ chết, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.