Câu Hỏi

Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả

“Tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được áp dụng đối với người hoặc pháp nhân thương mại phạm tội

Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn

“Phạm tội nhưng chưa gây thiệt hại hoặc gây thiệt hại không lớn” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với người phạm tội

Tích cực hợp tác với các cơ quan là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự

“Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án

“Tích cực hợp tác với các cơ quan tiến hành tố tụng trong quá trình giải quyết vụ án” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội

“Có nhiều đóng góp trong việc thực hiện chính sách xã hội” là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Tòa án không được coi các tình tiết khác ngoài các tình tiết được quy định tại BLHS

Tòa án không được coi các tình tiết khác ngoài các tình tiết được quy định tại BLHS là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Tình tiết giảm nhẹ tội đối với pháp nhân thương mại

Các tình tiết giảm nhẹ đã được quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung thì vẫn được coi là tình tiết giảm nhẹ trong khi quyết định hình phạt đối với pháp nhân thương mại phạm tội.

Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội

“Câu kết với pháp nhân thương mại khác để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng

“Cố ý thực hiện tội phạm đến cùng” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

“Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

“Phạm tội 02 lần trở lên” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với người phạm tội hoặc pháp nhân thương mại phạm tội

“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự

“Tái phạm” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự chỉ áp dụng đối với người phạm tội

Tái phạm nguy hiểm

“Tái phạm nguy hiểm” không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

lợi dụng hoàn cảnh khó khăn để phạm tội

“Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp, thiên tai, dịch bệnh hoặc những khó khăn đặc biệt khác của xã hội để phạm tội” là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh

“Dùng thủ đoạn tinh vi để phạm tội hoặc nhằm trốn tránh, che giấu tội phạm” không phải là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự áp dụng đối với pháp nhân thương mại phạm tội

Các tình tiết là dấu hiệu định tội trong thương mại

Các tình tiết đã được quy định là dấu hiệu định tội hoặc định khung hình phạt thì không được coi là tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với pháp nhân thương mại phạm tội